SMART ACTION

การทำงานในปัจจุบันมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป พนักงานส่วนใหญ่นิยมทำงานจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากที่บ้านหรือในร้านกาแฟ ด้วยการทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตนเองผ่านคลาวด์ ช่วยให้สามารถทำงานได้สะดวก และคล่องตัวมากขึ้น เพียงแต่องค์กรเองก็ต้องปรับตัว เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน   จัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการทำงานที่คล่องตัว การเพิ่มจำนวนของอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการทำงาน ส่งผลให้องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องมีระบบการจัดการเฉพาะด้านออกมารองรับ เพื่อการทำงานได้อย่างคล่องตัวและมีความปลอดภัย เช่น Enterprise Mobility Suite (EMS) ของไมโครซอฟท์ ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ เข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ในองค์กรได้ตลอดเวลา ภายใต้การกำกับดูแลจากผู้ดูแลระบบ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ใน EMS เช่น Hybrid Identity...
สำหรับผู้ใช้ MacBook ที่อยากทำงานบน Windows 10 จริงๆ แล้วสามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆ เพียงแค่มี ไดรฟ์ USB ที่มีความจุมากกว่า 4 กิกะไบต์ขึ้นไป กับไฟล์อิมเมจ Windows 10 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.microsoft.com/software-download/windows10 โดยจะมีเวอร์ชันต่างๆ ของ Windows 10 ให้ดาวน์โหลด อาจจะเลือกเป็น Windows 10 หรือ Windows 10 Single Language ISO ก็ได้ตามการใช้งาน (ส่วนเวอร์ชัน KN และ N จะถูกตัดความสามารถบางส่วนที่ขัดต่อกฎหมายของเกาหลีใต้ และคณะกรรมาธิการยุโรปออก ตามการพิจารณาคดีในปี 2004) ขั้นตอนการติดตั้ง Windows 10 เมื่อมีไดรฟ์ USB และไฟล์อิมเมจ Windows 10 พร้อมแล้ว ก่อนลงมือติดตั้ง ขอแนะนำให้ผู้ใช้สำรองข้อมูลบน OS X เสียก่อน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล หลังจากนั้นจึงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.) เรียกใช้งาน Boot Camp ให้เปิด Boot Camp แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ...